دوره Menschen A2.1 (گروه سوم)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen A2.1

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۲۲ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۳ آذر

اطلاعات بیشتر
7
940,000 تومان

دوره Menschen A1.2 (گروه سوم-دیماه ۹۹)

اطلاعات دوره:

Yasamin

 

مدرس: یاسمین حسینی

سطح: Menschen A1.2

زمان کلاس: دوشنبه پنجشنبه ۱۷ – ۱۸:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ نفر

قبل از ثبت نام تعیین سطح اجباری میباشد.

تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۱۵ دی

اطلاعات بیشتر
4
690,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه دوم)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۷ – ۱۸:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۳ آذر ۹۹

اطلاعات بیشتر
3
690,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه دوم)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس:  ۱۷ – ۱۸:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۶ دی

اطلاعات بیشتر
5
690,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه یکم)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen A2.1

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: — نفر

قبل از ثبت نام تعیین سطح اجباری میباشد.

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۳۰ آذر

اطلاعات بیشتر
7
690,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه یکم)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس: ۱۹ – ۱۷:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۷ دی

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۲۱

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۳ دی

اطلاعات بیشتر
6
690,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه سوم-دیماه ۹۹)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen A1.1

زمان کلاس: شنبه و سه‌شنبه ۱۷ – ۱۸:۳۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: ‌شنبه ۲۹ آذر

اطلاعات بیشتر
7
690,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه سوم)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس: ۱۰:۳۰ – ۱۲

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۶ دی

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه دوم)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۶ دی

اطلاعات بیشتر
7
790,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه یکم)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۸:۴۵ – ۲۰:۱۵

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۹ آذر ۹۹

اطلاعات بیشتر
6
690,000 تومان

دوره Menschen A1.2 (گروه چهارم)

اطلاعات دوره:

Maryam

 

مدرس: مریم بیدمشکی

سطح: Menschen A1.2

زمان کلاس: شنبه چهارشنبه ۱۸:۴۵ – ۲۰:۱۵

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ نفر

قبل از ثبت نام تعیین سطح اجباری میباشد.

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۹ آذر

اطلاعات بیشتر
7
690,000 تومان