دوره Menschen B1.2 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.2

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس: ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه دوم – مرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۱۸:۳۰ – ۱۷

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen B1.1

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه  ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه دوم – مرداد ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
7
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: شنبه سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
790,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه دوم – مرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

Maryam

مدرس: مریم بیدمشکی

سطح: Menschen A2.1

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه  ۲۰:۱۵ – ۱۸:۴۵

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

قبل از ثبت نام تعیین سطح اجباری میباشد.

تاریخ شروع دوره: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: شنبه سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A1.2 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰)

Adnanاطلاعات دوره

مدرس: عدنان نکونود

سطح: Menschen A1.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه دوم – مرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

Yasamin

مدرس: یاسمین حسینی

سطح: Menschen A1.1

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه یکم – تیرماه ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه دوم – خرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2.1 درس ۱ تا ۳

روز کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – خرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2.1 درس ۱ تا ۳

روز کلاس: شنبه سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۲:۳۰ – ۱۱ صبح

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۴ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
4
1,200,000 تومان