دوره Menschen B1.1 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen B1.1

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه  ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۴ دیماه ۱۴۰۰

تاریخ پایانترم: شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰

(نیاز به یک جلسه جبرانی)

اطلاعات بیشتر
6
1,190,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

تاریخ پایانترم: یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

(نیاز به دو جلسه جبرانی)

اطلاعات بیشتر
8
890,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۰

تاریخ پایانترم: یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

(نیاز به یک جلسه جبرانی)

اطلاعات بیشتر
8
890,000 تومان

دوره Menschen A1.2 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۰)

Adnanاطلاعات دوره

مدرس: عدنان نکونود

سطح: Menschen A1.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۰

تاریخ پایانترم: یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

(نیاز به یک جلسه جبرانی)

اطلاعات بیشتر
4
1,100,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه دوم – آذر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

Maryam

مدرس: مریم بیدمشکی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: دوشنبه پنجشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۰۰ – ۱۸:۳۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

تاریخ پایانترم: پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه یکم – آذر ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰

تاریخ پایانترم: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه دوم – آبان ۱۴۰۰) Semester 3

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 درس ۹ تا ۱۲

روز کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – آبان ۱۴۰۰) Semester 3

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 درس ۹ تا ۱۲

روز کلاس: شنبه سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۲:۳۰ – ۱۱:۰۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
4
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – آبان ۱۴۰۰) Semester 2

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B2 – Semester 2

روز کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۸ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – آبان ۱۴۰۰) Semester 1

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B2.1 – Semester 1

روز کلاس: دوشنبه و پنجشنبه

ساعت کلاس: ۱۸ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,200,000 تومان

دوره +Sicher B1 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: +Sicher B1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.2 (گروه دوم – مهر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.2

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
1,100,000 تومان