دوره Sicher B2.1 (گروه دوم – آبان ۱۴۰۰) Semester 3

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 درس ۹ تا ۱۲

روز کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – آبان ۱۴۰۰) Semester 3

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 درس ۹ تا ۱۲

روز کلاس: شنبه سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۲:۳۰ – ۱۱:۰۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
4
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – آبان ۱۴۰۰) Semester 2

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B2 – Semester 2

روز کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۸ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – آبان ۱۴۰۰) Semester 1

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B2.1 – Semester 1

روز کلاس: دوشنبه و پنجشنبه

ساعت کلاس: ۱۸ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,200,000 تومان

دوره +Sicher B1 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: +Sicher B1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.2 (گروه دوم – مهر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.2

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.2 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.2

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
4
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه دوم – مهر ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen B1.1

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه  ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen B1.1

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه  ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۴ مهر۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه دوم – مهر ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: دوشنبه پنجشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
7
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۲:۳۰ – ۲۱

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
7
790,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان