دوره Menschen B1.2 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.2

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
4
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه دوم – مهر ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen B1.1

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه  ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen B1.1

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه  ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۴ مهر۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه دوم – مهر ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: دوشنبه پنجشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
7
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۲:۳۰ – ۲۱

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
7
790,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen A1.2 (گروه یکم – مهر ۱۴۰۰)

Adnanاطلاعات دوره

مدرس: عدنان نکونود

سطح: Menschen A1.2

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه دوم – مهرماه ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه یکم – مهرماه ۱۴۰۰)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهار‌شنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,100,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه دوم – مرداد ۱۴۰۰) Semester 2

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 درس ۵ تا ۸

روز کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
6
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰) Semester 2

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2.1 درس ۵ تا ۸

روز کلاس: شنبه سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۱۲:۳۰ – ۱۱ صبح

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
4
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (گروه یکم – مرداد ۱۴۰۰) Semester 1

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B2.1 – Semester 1

روزهای کلاس: دوشنبه و پنجشنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۲:۳۰ – ۲۱

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
1,200,000 تومان